Những điều doanh nghiệp cần biết (14/1)

1.Những việc doanh nghiệp phải thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD).

- Đăng ký và khắc dấu tại phòng PC-13 Công an tỉnh Khánh hoà (40 Ngô gia Tự - Nha trang)

- Đăng ký mã số thuế tại Cục thuế Khánh hoà (02 Lê Lợi – Nha trang) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp ĐKKD

- Đăng ba số báo (Trung ương hoặc địa phương) liên tiếp về nội dung đăng ký kinh doanh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .

- Treo bảng hiệu tên doanh nghiệp .

- Mở tài khoản tại Ngân hàng .

- Những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cần phải làm thủ tục để cấp giấy phép kinh doanh tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền : Xăng dầu; khí đốt; hoá chất độc hại; trang thiết, bị dụng cụ y tế ; in; lữ hành quốc tế; khách sạn trên 10 tầng; rượu; thuốc lá điếu .v..v. Doanh nghiệp được quyền kinh doanh những ngành, nghề trên kể từ khi được cấp giấy phép kinh doanh .

- Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện không cấp giấy phép kinh doanh : Đá quý; thực phẩm tươi sống và chế biến; dịch vụ cầm đồ; nhà hàng ăn uống; khách sạn dưới 10 tầng .v..v . Doanh nghiệp được quyền kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ khi có đủ các điều kiện theo quy định của các Bộ, Ngành chuyên môn và cam kết thực hiện đúng các quy định đó .

- Những ngành, nghề cấm kinh doanh : Vũ khí đạn dược; quân trang; quân dụng; phương tiện kỹ thuật quân sự; chất nổ, chất độc; ma tuý; mại dâm; buôn bán phụ nữ, trẻ em; đánh bạc; gá bạc; hoá chất độc hại mạnh; hiện vật di tích lịch sử, văn hoá bảo tàng; sản phẩm văn hoá phản động, đồi truỵ, mê tính, dị đoan; pháo; thực vật, động vật hoang dã; đồ chơi có hại cho trẻ em, trật tự an toàn xã hội.

- Những ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định : Bảo hiểm; chứng khoán và dịch vụ chứng khoán; tín dụng, ngân hàng .

- Những ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề : Dịch vụ pháp lý. Khám chữa bệnh. Kinh doanh dược phẩm. Dịch vụ thú y và thuốc thú y. Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán thuốc bảo vệ thá»±c vật. Thiết kế công trình; thiết kế phÆ°Æ¡ng tiện vận tải. Môi giá»›i chứng khoán. Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 

2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp :

2.1 Quyền của doanh nghiệp

 - Chiếm hữu, sá»­ dụng, định Ä‘oạt tài sản của doanh nghiệp .

 - Chủ Ä‘á»™ng lá»±a chọn ngành, nghề, địa bàn đầu tÆ°, hình thức đầu tÆ°, kể cả liên doanh, góp vốn vào doanh nghiệp khác, chủ Ä‘á»™ng mở rá»™ng quy mô và ngành nghề kinh doanh;

- Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng;

- Lựa chọn hình thức và cách thức huy động vốn;

- Kinh doanh xuất khẩu và nhập khẩu;

- Tuyển, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh .

- Tự chủ kinh doanh, chủ động áp dụng phương thức quản lý khoa học, hiện đại để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh .

- Từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích .

- Các quyền khác do pháp luật quy định .

2.2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp .

- Hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh theo đúng các ngành, nghề đã đăng ký  - Lập sổ kế toán, ghi chép sổ kế toán, hoá Ä‘Æ¡n, chứng từ và lập báo cáo tài chính trung thá»±c, chính xác .

- Đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật .

- Bảo đảm chất lượng hàng hoá theo tiêu chuẩn đã đăng ký .

- Kê khai và định kỳ báo cáo chính xác, đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh; khi phát hiện các thông tin đã kê khai hoặc báo cáo là không chính xác, không đầy đủ hoặc giả mạo thì phải kịp thời hiệu đính lại các thông tin đó với cơ quan đăng ký kinh doanh .

- Ưu tiên sử dụng lao động trong nước, bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, tôn trọng quyền tổ chức công đoàn theo pháp luật về công đoàn;

- Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh .

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật .

 2.3. Hàng năm, doanh nghiệp phải báo cáo tài chính, trong thời hạn 30 ngày đối vá»›i doanh nghiệp tÆ° nhân và công ty hợp danh, 90 ngày đối vá»›i công ty TNHH và công ty cổ phần kể từ ngày kết thúc năm tài chính . Báo cáo tài chính gá»­i cho cÆ¡ quan thuế và Phòng đăng ký kinh doanh sở Kế hoạch và đầu tÆ° tỉnh .Trường hợp có công ty con, thì phải gá»­i kèm theo bản sao có công chứng báo cáo tài chính cùng năm của công ty con . Báo cáo tài chính gồm bảng cân đối kế toán và bản quyết toán tài chính .

 2.4. Doanh nghiệp khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, nhành nghề kinh doanh, vốn Ä‘iều lệ vốn đầu tÆ° của chủ doanh nghiệp, thay đổi chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong ná»™i dung hồ sÆ¡ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh sở Kế hoạch và Đầu tÆ° tỉnh để được hÆ°á»›ng dẫn và thá»±c hiện sá»± thay đổi nói trên chậm nhất 15 ngày trÆ°á»›c khi thá»±c hiện việc thay đổi .

 2.5. Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn nhÆ° đã cam kết và công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên tại thời Ä‘iểm góp đủ giá trị phần vốn góp . Đối vá»›i công ty Cổ phần thì vốn cổ phần của các cổ đông sáng lập phải được góp đủ ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.

 2.6. TrÆ°Æ¡ng  hợp thành viên góp vốn bằng tài sản vào công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh thì người góp vốn

phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho công ty tại cÆ¡ quan có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối vá»›i tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trÆ°á»›c bạ . 

3. Thông báo tạm ngưng hoạt động :

Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt Ä‘á»™ng phải thông báo bằng văn bản cho Phòng đăng ký kinh doanh sở Kế hoạch và Đầu tÆ° tỉnh ( theo mẫu quy định) và cÆ¡ quan thuế ít nhất 15 ngày trÆ°á»›c khi tạm ngừng hoạt Ä‘á»™ng .  

4. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau:

- Có nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo hoặc trái với điều 9 Luật Doanh nghiệp.

- Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn một năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .

- Ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm liên tục mà không báo cáo với Phòng đăng ký kinh doanh;

- Không báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanhcủa doanh nghiệp với Phòng đăng ký kinh doanh trong 02 năm liên tiếp .

- Không gửi báo cáo tình hình của doanh nghiệp theo yêu cầu của Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản .

- Kinh doanh ngành, nghề bị cấm .

- Doanh nghiệp bị giải thể . 

5. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp :

Doanh nghiệp giải thể khi :

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ của doanh nghiệp .

- Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần .

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật trong thời hạn 06 tháng liên tục .

- Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .  

6. Thủ tục giải thể :

- Doanh nghiệp có thể tự thông qua quyết định giải thể, quyết định giải thể phải có nội dung chủ yếu : lý do, thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và các khoản nợ, xử lý hợp đồng lao động, lập tổ thanh lý . Trong vòng 07 ngày sau đó, quyết định giải thể phải được gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, tất cả chủ nợ, người liên quan đến doanh nghiệp, người lao động và đăng báo địa phương hoặc Trung ương . Nếu doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bị thu hồi .

 - Doanh nghiệp có thể đến Phòng đăng ký kinh doanh để được hÆ°á»›ng dẫn  giải thể doanh nghiệp theo luật định .  

7. Phá sản doanh nghiệp :

- Việc phá sản doanh nghiệp được thá»±c hiện theo quy định Luật phá sản doanh nghiệp . 

8. Các hành vi vi phạm Luật doanh nghiệp và hình thức xử lý vi phạm :

- Doanh nghiệp vi phạm Luật doanh nghiệp nếu : Kinh doanh không đăng ký kinh doanh; tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kê khai không trung thá»±c, không chính xác, không kịp thời ná»™i dung, thay đổi trong  hồ sÆ¡ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; cố ý đánh giá tài sản góp vốn cao hÆ¡n giá trị thá»±c tế; không gá»­i báo cáo tài chính hàng năm hoặc gá»­i báo cáo không trung thá»±c, không chính xác, ngăn cản các thành viên, chủ sở hữu, cổ đông thá»±c hiện các quyền của họ theo quy định của Luật và Ä‘iều Lệ công ty . Tuỳ theo tính chất, mức Ä‘á»™ vi phạm, người vi phạm bị xá»­ phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sá»± . Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường .

9. Quyền hạn và trách nhiệm của Phòng đăng ký kinh doanh sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh :

- Trực tiếp nhận hồ sơ, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kimh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp; hướng dẫn những ngành, nghề kinh doanh phải có điều kiện; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin doanh nghiệp; cung cấp thông tin cho tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật; yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp; Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo những nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh; xử lý vi phạm về đăng ký kinh doanh; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Pháp luật .

10. Thanh tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp :

- Thanh tra tài chính của doanh nghiệp không quá một lần trong năm, thời hạn thanh tra không quá 30 ngày , trường hợp đặc biệt thời hạn thanh tra được gia hạn theo quyết định của cơ quan cấp trên có thẩm quyền, nhưng không được quá 30 ngày .Việc thanh tra bất thường thực hiện khi có căn cứ về sự vi phạm Pháp luật của doanh nghiệp .Thanh tra phải có quyết định, kết thúc phải có biên bản . Người ra quyết định thanh tra không đúng Pháp luật hoặc lợi dụng để vụ lợi, sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp sẽ bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường cho doanh nghiệp .

Tổ chức, cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp xin đến Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Phòng đăng ký kinh doanh của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hoà.

Trong quá trình hoạt Ä‘á»™ng nếu có những vÆ°á»›ng mắc, doanh nghiệp liên hệ vá»›i : 

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HOÀ
số 01- Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hoà
Điện thoại : 058.822176
Để được hướng dẫn giải quyết

Sở Kế hoạch và Đầu tÆ° tỉnh Khánh Hoà   

 
 
  .:: Tin tức Ngọc Khang

 · UBND tỉnh Khánh Hòa: Phê duyệt kế hoạch cắt, giảm điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện (2/3)

 · Áp dụng cách tính giá điện mới (2/3)

 · Kinh tế biển - Tiềm năng và triển vọng (9/10)

 · Nhiệm kỳ 2010 - 2015 phấn đấu đưa tỉnh bứt phá đi lên (9/10)

 · Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.088 tỷ đồng (9/10)

 · Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập (9/10)

 · Tiêu chuẩn mới tuyển chọn giảng viên đại học (9/10)

 · Khánh Hòa có 17 sở, ngành thực hiện cơ chế “một cửa” (13/9)

 · Lâm Đồng - Khánh Hòa ký kết hợp tác liên kết khai thác và phát triển du lịch (13/9)

 

THÔNG TIN KHÁNH HÒA
  .:: Thời tiết hôm nay


  .:: Tỉ giá
Ngoại tệ
Vàng SJC (lượng)
  .:: Hành chính
 .:: Xem Thời sự tỉnh
 .:: Tin Thời sự tỉnh
 .:: Đầu tư & phát triển
 .:: Văn bản pháp quy
 .:: Hướng dẫn ĐKKD

  .:: Số lượt truy cập

   63530

 

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Hỗ trợ khách hàng  |  Liên hệ

Copyright © 2006 by NA

E-mail: ace_noob@yahoo.com