Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp (14/1)

I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (14:30 04/04/2005)

1. Đơn đăng ký kinh doanh, (mẫu MĐ-1).

2. Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định được quy định theo luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc chứng chỉ, giấy tờ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định).

3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc Giám đốc quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

4. Các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định (nếu chủ Doanh nghiệp là Việt kiều).

5. Nộp bản sao hợp lệ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với Việt kiều) của chủ doanh nghiệp.

 

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TNHH CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (14:44 04/04/2005)

1. Đơn đăng ký kinh doanh (mẫu MĐ-2).

2. Điều lệ công ty (nội dung chính Điều lệ công ty TNHH)

3. Danh sách thành viên (Mẫu MDS-1).

4. Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định được quy định theo luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc chứng chỉ, giấy tờ hợp pháp chứng minh về số vốn của công ty (đối với công ty kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định).

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong những thành viên Hội đồng thành viên, hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc), hoặc một trong những chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định (đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

6. Các giấy tờ xác nhận  nguồn gốc Việt Nam theo quy định (nếu thành viên là Việt kiều).

7. Bản sao hợp lệ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với Việt kiều) của người đại diện theo pháp luật của công ty và các thành viên công ty.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN (14:50 04/04/2005)

1. Đơn đăng ký kinh doanh (mẫu MĐ-3).

2. Điều lệ công ty. (nội dung chính Điều lệ công ty CP)

3. Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu MDS-2).

4. Xác nhận của cÆ¡ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định được quy định theo luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc chứng chỉ, giấy tờ hợp pháp chứng minh về số vốn của công ty (đối vá»›i công ty kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp  định).

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong những thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc), hoặc một trong những chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định (đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

6. Các giấy tờ xác nhận  nguồn gốc Việt Nam theo quy định (nếu cổ đông sáng lập là Việt kiều).

7. Bản sao hợp lệ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với Việt kiều) của người đại diện theo pháp luật của công ty và các cổ đông sáng lập công ty.

 IV. Há»’ SÆ  ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (14:52 04/04/2005)

1. Đơn đăng ký kinh doanh (mẫu MĐ-4).

2. Điều lệ công ty (Nội dung chính Điều lệ công ty TNHH).

3. Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định được quy định theo luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc chứng chỉ, giấy tờ hợp pháp chứng minh về số vốn của công ty (đối với công ty kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định).

4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong những thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Chủ tịch công ty, hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc), hoặc một trong những chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định (đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

5. Bản sao hợp lệ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với Việt kiều) của người đại diện theo pháp luật của công ty.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH (14:54 04/04/2005)

1. Đơn đăng ký kinh doanh (mẫu MĐ-5).

2. Điều lệ công ty (Nội dung chính Điều lệ công ty HD).

3. Danh sách thành viên (mẫu MDS-3).

4. Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định được quy định theo luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc chứng chỉ, giấy tờ hợp pháp chứng minh về số vốn của công ty (đối với công ty kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định).

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của tất cả thành viên hợp danh (đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

6. Các giấy tờ xác nhận  nguồn gốc Việt Nam theo quy định (nếu thành viên là Việt kiều).

7. Bản sao hợp lệ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với Việt kiều) của người đại diện theo pháp luật của công ty và các thành viên của công ty.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (14:55 04/04/2005)

I. Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

1. Thông báo lập chi nhánh (mẫu MTB-1) hoặc Thông báo lập văn phòng đại diện (mẫu MTB-2 ).

2. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của ít nhất một trong số những người làm việc tại chi nhánh (đối với chi nhánh kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

3. Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại điện.

4. Đối với công ty khi đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện phải có thêm bản sao hợp lệ:

+ Công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Công ty cổ phần: Quyết định và biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Công ty hợp danh: Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

Ghi chú - Nếu thành viên góp vốn là tổ chức, nộp các loại giấy tờ sau:

+ Doanh nghiệp nhà nước: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án góp vốn vào công ty.

+ Công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc cho phép công ty tham gia góp vốn.

+ Công ty cổ phần: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc cho phép công ty tham gia góp vốn.

+ Công ty TNHH một thành viên: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc cho phép công ty tham gia góp vốn.

+ Công ty hợp danh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc cho phép công ty tham gia góp vốn.

+ Hợp tác xã: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Nghị quyết và biên bản họp của Đại hội xã viên hoặc giấy tờ khác theo quy định tại điều lệ hợp tác xã về việc cho phép hợp tác xã tham gia góp vốn.

+ Đối với các cơ quan hành chính nhà nước mà trong ngân sách có nhiệm vụ chi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 và điểm b khoản 1 Điều 33 Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002; Giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền về việc chi cho góp vốn.

+ Đối với tổ chức chính trị, chính trị xã hội: Giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép tổ chức chính trị, chính trị xã hội tham gia góp vốn.

+ Đối với các hiệp hội khác: Giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập, hoạt động và giấy tờ của cơ quan này về việc cho phép hiệp hội tham gia góp vốn.
 

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ.
- Thời hạn hẹn cấp Giấy CN ĐKKD là 07 ngày làm việc.
 


 

Sở Kế hoạch và Đầu tÆ° tỉnh Khánh Hoà   

 
 
  .:: Tin tức Ngọc Khang

 · UBND tỉnh Khánh Hòa: Phê duyệt kế hoạch cắt, giảm điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện (2/3)

 · Áp dụng cách tính giá điện mới (2/3)

 · Kinh tế biển - Tiềm năng và triển vọng (9/10)

 · Nhiệm kỳ 2010 - 2015 phấn đấu đưa tỉnh bứt phá đi lên (9/10)

 · Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.088 tỷ đồng (9/10)

 · Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập (9/10)

 · Tiêu chuẩn mới tuyển chọn giảng viên đại học (9/10)

 · Khánh Hòa có 17 sở, ngành thực hiện cơ chế “một cửa” (13/9)

 · Lâm Đồng - Khánh Hòa ký kết hợp tác liên kết khai thác và phát triển du lịch (13/9)

 

THÔNG TIN KHÁNH HÒA
  .:: Thời tiết hôm nay


  .:: Tỉ giá
Ngoại tệ
Vàng SJC (lượng)
  .:: Hành chính
 .:: Xem Thời sự tỉnh
 .:: Tin Thời sự tỉnh
 .:: Đầu tư & phát triển
 .:: Văn bản pháp quy
 .:: Hướng dẫn ĐKKD

  .:: Số lượt truy cập

   63530

 

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Hỗ trợ khách hàng  |  Liên hệ

Copyright © 2006 by NA

E-mail: ace_noob@yahoo.com