Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh (14/1)

I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH (15:10 04/04/2005)

1. Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh (mẫu MTB-4).

2. Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định được xác định theo quy định của luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc chứng chỉ, giấy tờ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp (nếu ngành, nghề đăng ký bổ sung là ngành, nghề phải có vốn pháp định).

3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề quy định đối với từng loại hình doanh nghiệp (nếu ngành, nghề đăng ký bổ sung là ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

4. Đối với công ty, nộp thêm bản sao hợp lệ:

+ Công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

+ Công ty cổ phần: Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

+ Công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

+ Công ty hợp danh: Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
- Thời hạn hẹn cấp Giấy CN ĐKKD là 05 ngày làm việc.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP (15:09 04/04/2005)

I. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh:

1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (mẫu MTB-5).

2. Đối với công ty, nộp thêm bản sao hợp lệ:

+ Công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Điều lệ, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
+ Công ty cổ phần: Điều lệ, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
+ Công ty TNHH một thành viên: Điều lệ, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
+ Công ty hợp danh: Điều lệ, quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
- Thời hạn hen cấp Giấy CN ĐKKD là 05 ngày làm việc.
 

II. Đăng ký chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh:

1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (mẫu MTB-5)

2.  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Đồng thời, gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

3. Đối với công ty, nộp thêm bản sao hợp lệ:

+ Công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Điều lệ, danh sách thành viên, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

+ Công ty cổ phần: Điều lệ, danh sách cổ đông sáng lập, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

+ Công ty TNHH một thành viên: Điều lệ, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

+ Công ty hợp danh: Điều lệ, danh sách thành viên hợp danh, quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty. 

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
- Thời hạn hen cấp Giấy CN ĐKKD là 07 ngày làm việc.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP (15:08 04/04/2005)

1. Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu MTB-6).

2. Đối với công ty, nộp thêm bản sao hợp lệ:

- Công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc đổi tên công ty.

- Công ty cổ phần: Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc đổi tên công ty.

- Công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc đổi tên công ty.

- Công ty hợp danh: Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc đổi tên công ty.

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
- Thời hạn hẹn cấp Giấy CN ĐKKD là 05 ngày làm việc.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (15:07 04/04/2005)

I. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần:

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty CP (mẫu MTB-8).

2. Bản sao hợp lệ:

+ Đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Đối với công ty cổ phần: Quyết định và biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc của Hội đồng quản trị đối với công ty có tổ chức theo mô hình Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

3. Bản sao sổ hộ khẩu và Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu và giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định đối với Việt kiều) của người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thế.

4. Trường hợp công ty kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề mà người đại diện theo pháp luật dá»± kiến thay đổi là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề này, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật dá»± kiến thay thế. 

II.  Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh:

1. Thông báo thay đổi, bổ sung thành viên công ty hợp danh (mẫu MTB-7).

2. Bản sao sổ hộ khẩu và Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu và giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định đối với Việt kiều) của thành viên hợp danh được tiếp nhận.

3. Trường hợp công ty hợp danh kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề, khi tiếp nhận thành viên hợp danh, kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của thành viên được tiếp nhận.         


- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
- Thời hạn hẹn cấp Giấy CN ĐKKD là 05 ngày làm việc.

V.HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY (15:06 04/04/2005)

1. Thông báo thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân (mẫu MTB-9) hoặc Thông báo thay đổi vốn điều lệ của công ty (mẫu MTB-10).

2. Đối với công ty , nộp thêm:

+ Bảng cân đối tài sản của công ty tại thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (trường hợp đăng ký giảm vốn điều lệ)

+ Đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ.

+ Đối với công ty cổ phần: Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ.

+ Công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ.

+ Công ty hợp danh: Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi vốn điều lệ.

3. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, khi đăng ký giảm vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc giảm vốn điều lệ đối với công ty, thì mức vốn đăng ký sau khi giảm không được thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
- Thời hạn hen cấp Giấy CN ĐKKD là 05 ngày làm việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tÆ° tỉnh Khánh Hoà   

 
 
  .:: Tin tức Ngọc Khang

 · UBND tỉnh Khánh Hòa: Phê duyệt kế hoạch cắt, giảm điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện (2/3)

 · Áp dụng cách tính giá điện mới (2/3)

 · Kinh tế biển - Tiềm năng và triển vọng (9/10)

 · Nhiệm kỳ 2010 - 2015 phấn đấu đưa tỉnh bứt phá đi lên (9/10)

 · Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.088 tỷ đồng (9/10)

 · Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập (9/10)

 · Tiêu chuẩn mới tuyển chọn giảng viên đại học (9/10)

 · Khánh Hòa có 17 sở, ngành thực hiện cơ chế “một cửa” (13/9)

 · Lâm Đồng - Khánh Hòa ký kết hợp tác liên kết khai thác và phát triển du lịch (13/9)

 

THÔNG TIN KHÁNH HÒA
  .:: Thời tiết hôm nay


  .:: Tỉ giá
Ngoại tệ
Vàng SJC (lượng)
  .:: Hành chính
 .:: Xem Thời sự tỉnh
 .:: Tin Thời sự tỉnh
 .:: Đầu tư & phát triển
 .:: Văn bản pháp quy
 .:: Hướng dẫn ĐKKD

  .:: Số lượt truy cập

   63530

 

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Hỗ trợ khách hàng  |  Liên hệ

Copyright © 2006 by NA

E-mail: ace_noob@yahoo.com