Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế. (14/1)

Ngày 18/9/2007 Bá»™ Tài chính đã có Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC ban hành Quy chế hÆ°á»›ng dẫn, giải đáp vÆ°á»›ng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người ná»™p thuế theo cÆ¡ chế “má»™t cá»­a” nhằm  Ä‘ảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu hÆ°á»›ng dẫn, giải đáp các vÆ°á»›ng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người ná»™p thuế được thuận lợi nhất, đồng thời đảm bảo giám sát được công chức thuế trong việc thá»±c hiện giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính thuế của người ná»™p thuế. Vá»›i các ná»™i dung chính nhÆ° sau:

Phạm vi áp dụng (Điều 2):

1. Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế của người nộp thuế.

2. Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế, bao gồm:

a) Đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

b) Đăng ký thay đổi phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng và các văn bản đăng ký khai thuế, nộp thuế khác theo quy định.

c) Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

d) Gia hạn nộp thuế.

đ) Miễn thuế, giảm thuế.

e) Hoàn thuế.

g) Xác nhận nghĩa vụ thuế.

h) Nộp hồ sơ khai thuế.

i) Các tài liệu khác gửi cơ quan thuế theo quy định.

Thẩm quyền giải quyết các yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế (Điều 5):

1. CÆ¡ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý trá»±c tiếp người ná»™p thuế hoặc được giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết các hồ sÆ¡ thuế của người ná»™p thuế  theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hÆ°á»›ng dẫn thi hành Luật có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu hÆ°á»›ng dẫn, giải đáp vÆ°á»›ng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế của người ná»™p thuế.

2. Cơ quan thuế cấp trên có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế của người nộp thuế đã được cơ quan thuế quản lý trực tiếp giải quyết nhưng người nộp thuế không đồng ý với nội dung giải quyết của cơ quan thuế đó.

3. Cơ quan thuế cấp trên của cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi nhận được yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế của người nộp thuế mà không có kèm theo văn bản giải quyết của cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì chuyển văn bản yêu cầu của người nộp thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để giải quyết.

 Yêu cầu đối vá»›i công chức thuế (Điều 6):

1. Tuân thủ theo đúng quy định của Quy chế này và các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế của ngành thuế.

2. Thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

3. Có phong cách ứng xử văn minh, lịch sự, tận tình, tôn trọng người nộp thuế.

4. Không được yêu cầu người nộp thuế nộp các loại giấy tờ, hồ sơ không có trong qui định thủ tục hành chính thuế.

5. Không được nhận bất kỳ một khoản tiền nào của người nộp thuế nếu không có quy định; không được nhận quà biếu, quà tặng của người nộp thuế.

Yêu cầu đối với người nộp thuế ( Điều 7):

1. Người nộp thuế khi có yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế thì gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, giải quyết. Trường hợp không đồng ý với nội dung giải quyết của cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế gửi yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách thuế, quản lý thuế lên cơ quan thuế cấp trên kèm theo văn bản giải quyết của cơ quan thuế quản lý trực tiếp đó.

2. Người nộp thuế chỉ liên hệ với bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ của cơ quan thuế khi đến cơ quan thuế để giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính thuế quy định tại Điều 2 của Quy chế .

3. Tuân thủ đúng các quy định về trách nhiệm, quyền hạn và các yêu cầu về lập hồ sơ thuế; sửa đổi, bổ sung hồ sơ thuế; cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ thuế theo quy định của pháp luật.

4. Theo dõi, giám sát công chức thuế, cơ quan thuế thực hiện theo đúng các quy định của Quy chế .

5. Phản ảnh kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà của công chức thuế trong việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu, thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế trực tiếp với Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp hoặc qua hộp thư góp ý, qua điện thoại của đường dây nóng, qua hộp thư điện tử của cơ quan thuế các cấp.

6. Đóng góp ý kiến với cơ quan thuế trong việc tổ chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết yêu cầu, thủ tục hành chính thuế đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả.

 Äá»‹a Ä‘iểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính thuế của người ná»™p thuế được qui định tại Điều 8 nhÆ° sau:

          1. CÆ¡ quan thuế bố trí địa Ä‘iểm thuận tiện, lịch sá»± để người ná»™p thuế đến cÆ¡ quan thuế thá»±c hiện các yêu cầu, thủ tục hành chính thuế được dá»… dàng, thuận lợi.

2. Cơ quan thuế niêm yết công khai các quy định thủ tục hành chính thuế tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế. Nội dung niêm yết bao gồm: hồ sơ thuế, thời hạn nộp hồ sơ, nơi nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết của cơ quan thuế, quyền và trách nhiệm của người nộp thuế, quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế, mức thu phí, lệ phí (nếu có).

 3. CÆ¡ quan thuế thông báo công khai địa Ä‘iểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính thuế của người ná»™p thuế, số Ä‘iện thoại liên hệ, há»™p thÆ° Ä‘iện tá»­ của bá»™ phận Tuyên truyền - Há»— trợ của cÆ¡ quan thuế trên các phÆ°Æ¡ng tiện thông tin đại chúng để người ná»™p thuế, người dân được biết và liên hệ.

 Việc tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính thuế của người ná»™p thuế theo cÆ¡ chế “má»™t cá»­a” tại cÆ¡ quan cục thuế và chi cục thuế được qui định tại chÆ°Æ¡ng II gồm:

Tiếp nhận các yêu cầu, thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế (Điều 9):

1. Tiếp nhận yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế của người nộp thuế:

a) Trường hợp người nộp thuế trực tiếp đến cơ quan Cục Thuế, Chi cục Thuế, bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ tiếp nhận yêu cầu hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế của người nộp thuế.

b) Trường hợp người nộp thuế liên hệ bằng điện thoại đến cơ quan Cục Thuế, Chi cục Thuế, bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ tiếp nhận các yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế của người nộp thuế qua điện thoại hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế, Chi cục Thuế.

c) Trường hợp người nộp thuế gửi yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế đến cơ quan Cục Thuế, Chi cục Thuế qua đường bưu chính, bộ phận Hành chính văn thư tiếp nhận và thực hiện các công việc sau:

(i) Thực hiện các thủ tục đăng ký văn bản “đến” theo đúng quy định.

(ii) Chuyển các yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế của người nộp thuế cho bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ giải quyết ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất đầu giờ ngày làm việc tiếp theo.

(iii) Chuyển văn bản yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế của người nộp thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế giải quyết theo quy định tại khoản 1và khoản 3 Điều 5 Quy chế này, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế biết trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của người nộp thuế.

2. Tiếp nhận các hồ sơ thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế.

a) Trường hợp người nộp thuế trực tiếp đến cơ quan Cục Thuế, Chi cục Thuế, bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ tiếp nhận và thực hiện các công việc sau:

(i) Kiểm tra tính đầy đủ, đúng thủ tục của văn bản và hồ sơ thuế theo quy định.

(ii) Hướng dẫn, cung cấp mẫu biểu cho người nộp thuế để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ thuế.

(iii) Viết phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp thuế nếu hồ sơ thuế đã đầy đủ, đúng thủ tục quy định đối với các hồ sơ thuế nêu tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 2 Điều 2 Quy chế này.

(iv) Ghi sổ nhận hồ sơ thuế và thực hiện thủ tục đăng ký văn bản “đến” theo đúng quy định.

(v) Thời gian thực hiện các công việc nêu tại mục (i), (ii), (iii), (iv) điểm a khoản 2 Điều này là ngay khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế.

(vi) Chuyển các hồ sơ thuế của người nộp thuế cho các bộ phận chức năng trong cơ quan thuế giải quyết ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ khi nhận được hồ sơ thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế tại cơ quan thuế.

b) Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ thủ tục hành chính thuế cho cơ quan Cục Thuế, Chi cục Thuế qua đường bưu chính, bộ phận Hành chính văn thư tiếp nhận và thực hiện các công việc sau:

(i) Ghi sổ nhận hồ sơ thuế và thực hiện các thủ tục đăng ký văn bản “đến” theo đúng quy định.

(ii) Chuyển các hồ sơ thuế của người nộp thuế cho các bộ phận chức năng trong cơ quan thuế giải quyết ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ khi nhận được hồ sơ thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế tại cơ quan thuế.

Giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế tại cơ quan Cục Thuế và Chi cục Thuế (Điều 10):

1. Bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ có trách nhiệm hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế của người nộp thuế. Thời hạn giải quyết như sau:

a) Đối với các yêu cầu hướng dẫn, giải đáp của người nộp thuế trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc qua điện thoại là ngay khi nhận được yêu cầu.

b) Đối với các yêu cầu hướng dẫn, giải đáp bằng văn bản của người nộp thuế đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế nhưng chưa cụ thể, chưa rõ trong trường hợp của người nộp thuế là mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của người nộp thuế có đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến các vấn đề cần được hướng dẫn, giải đáp.

Trường hợp văn bản yêu cầu hướng dẫn, giải đáp về chính sách thuế, quản lý thuế của người nộp thuế không rõ ràng, thiếu thông tin, tài liệu liên quan đến các vấn đề cần được hướng dẫn, giải đáp, bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ gửi thông báo bằng văn bản đề nghị người nộp thuế bổ sung thêm thông tin, tài liệu trong thời hạn là ba ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được văn bản yêu cầu của người nộp thuế.

c) Đối với các yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế của người nộp chưa được quy định cụ thể, rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ lập văn bản chuyển cơ quan thuế cấp trên giải quyết, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế biết trong thời hạn là bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của người nộp thuế.

2. Các bá»™ phận chức năng có trách nhiệm giải quyết các hồ sÆ¡ thủ tục hành chính thuế của người ná»™p thuế theo đúng các quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hÆ°á»›ng dẫn thi hành Luật. Trong quá trình giải quyết, nếu phát sinh các ná»™i dung cần liên hệ vá»›i người ná»™p thuế thì các bá»™ phận chức năng có trách nhiệm: 

a) Thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho người nộp thuế bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ thuế đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục quy định trong thời hạn là ba ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ thuế được tiếp nhận tại cơ quan thuế qua đường bưu chính.

b) Thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, làm rõ hoặc điều chỉnh, bổ sung số liệu trên hồ sơ thuế khi phát hiện có sai sót hoặc chưa đầy đủ, chưa rõ ràng trước thời hạn trả kết quả giải quyết cho người nộp thuế theo quy định.

c) Thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế biết việc thay đổi thời hạn giải quyết đối với hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế do phải chuyển sang diện kiểm tra trước khi giải quyết theo quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

3. Bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ liên hệ với các bộ phận chức năng cử cán bộ trực tiếp đến làm việc với người nộp thuế tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết của cơ quan thuế khi người nộp thuế đến cơ quan thuế để giải trình theo yêu cầu của các bộ phận chức năng đó.

Trả kết quả giải quyết yêu cầu, thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế tại cơ quan Cục Thuế, Chi cục Thuế (Điều 11) :

1. Bộ phận Hành chính văn thư có trách nhiệm thực hiện thủ tục đóng dấu, đăng ký văn bản “đi” và gửi kết quả giải quyết yêu cầu, thủ tục hành chính thuế bằng văn bản cho người nộp thuế qua đường bưu chính.

2. Bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ có trách nhiệm trả kết quả giải quyết yêu cầu, thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế đến nhận trực tiếp tại cơ quan thuế.

3. Trường hợp yêu cầu, hồ sơ thuế được giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả cho người nộp thuế theo phiếu hẹn, bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ liên hệ, thông báo cho người nộp thuế biết.

Qui chế còn qui định việc tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan tổng cục thuế, cơ quan bộ tài chính tại Chương III, các Điều từ 13 đến 16 và qui định chế độ kiểm tra, báo cáo ( Điều 17. 18); chế độ khen thưởng, kỷ luật (Điều 19), tổ chức thực hiện (Điều 20). Qui chế có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Trang thông tin Ä‘iện tá»­ Khánh Hòa   

 
 
  .:: Tin tức Ngọc Khang

 · UBND tỉnh Khánh Hòa: Phê duyệt kế hoạch cắt, giảm điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện (2/3)

 · Áp dụng cách tính giá điện mới (2/3)

 · Kinh tế biển - Tiềm năng và triển vọng (9/10)

 · Nhiệm kỳ 2010 - 2015 phấn đấu đưa tỉnh bứt phá đi lên (9/10)

 · Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.088 tỷ đồng (9/10)

 · Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập (9/10)

 · Tiêu chuẩn mới tuyển chọn giảng viên đại học (9/10)

 · Khánh Hòa có 17 sở, ngành thực hiện cơ chế “một cửa” (13/9)

 · Lâm Đồng - Khánh Hòa ký kết hợp tác liên kết khai thác và phát triển du lịch (13/9)

 

THÔNG TIN KHÁNH HÒA
  .:: Thời tiết hôm nay


  .:: Tỉ giá
Ngoại tệ
Vàng SJC (lượng)
  .:: Hành chính
 .:: Xem Thời sự tỉnh
 .:: Tin Thời sự tỉnh
 .:: Đầu tư & phát triển
 .:: Văn bản pháp quy
 .:: Hướng dẫn ĐKKD

  .:: Số lượt truy cập

   63530

 

Trang chủ  | Giới thiệu  |  Hỗ trợ khách hàng  |  Liên hệ

Copyright © 2006 by NA

E-mail: ace_noob@yahoo.com